Podczas pracy w aplikacji  Teams w programie OFFICE 365:


zabrania się w czasie lekcji online wyłączać głośniki innych uczniów, komentować wypowiedzi, zakłócać tok lekcji, nagrywać zajęcia lub robić zrzuty i umieszczać w mediach społecznościowych. Takie postępowania są sprzeczne z obowiązującymi zasadami pracy zdalnej oraz wymogami ochrony danych osobowych, za co mogą grozić niezdyscyplinowanym osobom określone konsekwencje szkolne lub wynikające z ustawy o RODO. Prosimy więc, z troski o sprawność pracy i bezpieczeństwo w sieci uczulić na to Państwa dzieci.

Dobre_praktyki_pomagające_zachować_bezpieczeństwo_danych_podczas_lekcji_online

Konsultacje od 25 maja 2020 roku

  1. Konsultacje dla uczniów Szkoły Podstawowej w Potęgowie są dobrowolne
  2. W zajęciach mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych. W przypadku podejrzenia, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu.
  3. Podczas zajęć obowiązują 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 metra odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w sali nie może być mniejsza niż 4 m kw. na jedną osobę.
  4. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o dwie.
  5. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest korzystać każda osoba wchodząca do szkoły. W drodze do i ze szkoły ucznia obowiązują środki ochrony osobistej np. maseczka.
  6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający ucznia do szkoły oraz odbierający go ze szkoły muszą posiadać i stosować środki ochrony osobistej maseczki lub przyłbice, jednorazowe rękawiczki, odkażanie rąk przed wejściem do szkoły, zarówno podczas odprowadzania i odbierania uczniów, jak również w trakcie przebywania w obowiązującej strefie przebywania w szkole.
  7. Konsultacje prowadzone są wg harmonogramu stworzonego przez dyrektora szkoły. Zabrania się organizowania zajęć z udziałem osób niebędących nauczycielami szkoły.
  8. Zarówno przed jak i po zajęciach uczeń nie kontaktuje się z innymi osobami. Podczas zajęć uczeń przestrzega wszelkich zasad obostrzeń sanitarnych i stosuje się do zaleceń nauczyciela. Bezpośrednio po zajęciach uczeń opuszcza szkołę.

dzienotwarty1 

Listy przyjętych kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I i oddziałów zerowych na rok szkolny 2020/2021

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Potęgowie, ul. Szeroka 16, 76-230 Potęgowo

klasy I

klasy zerowe

dzieci rocznik 2014

dzieci rocznik 2015/2016

 

W związku ze wzmożonym korzystaniem z Internetu na urządzeniach domowych

często zgłaszacie problem z dostępem do e- dziennika. 

Bardzo często wynika to z przeciążenia sieci.

Jednak przyczyną może być też "zaśmiecenie" urządzeń.

Pomocne jest w takim przypadku Wyczyszczenie/ usunięcie historii/danych przeglądania w przeglądarce internetowej.

Opcję tą można znaleźć w zależności od przeglądarki z jakiej korzystacie w OPCJACH/USTAWIENIACH/HISTORII.

Ten zabieg usprawni również pracę danego urządzenia. 

Powodzenia :)

Dodatkowe informacje