Klauzula informacyjna dla rodziców uczniów

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Potęgowie z siedzibą przy ul. Szerokiej, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana  dziecka - jako ucznia    szkoły.
  2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Barbara Kochańska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6  ust  1      C   RODO  w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jakim w przypadku szkoły jest prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Szczegółowa podstawa prawna znajduję się w Prawie oświatowym, które nakazuje  szkole prowadzenie odpowiedniej dokumentacji i zapisywanie w tej dokumentacji konkretnych informacji o uczniu i jego rodzicach.
  4. Czas przetwarzania danych osobowych uczniów jest ściśle określony w ustawach i rozporządzeniach dotyczących oświaty oraz Ustawie z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – na przykład Księga uczniów przechowywana jest wieczyście, a arkusze ocen ucznia przechowywane są przez 50lat.
  5. Rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia przysługuje prawo dostępu do danych osobowych ucznia lub żądania ich sprostowania. Usunięcie danych ucznia, który chociaż na jeden dzień został przyjęty do szkoły nie jest możliwe.
  6. W ramach procesu edukacji dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit (e lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 nie przysługuje. Podobnie ze względu  na fakt , iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie nauczania jest art. 6 ust. 1 c RODO- nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20.
  7. W trakcie przetwarzania danych w procesie nauczania nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
  8. Rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, a nie przebiegów procesu nauczania.
  9. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym, aby uczeń  mógł uczyć się w SP w Potęgowie.
  10. Dyrektor SP w Potęgowie, jako administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbyło się zgodnie z prawem.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej

W Potęgowie

Dodatkowe informacje