Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

SEKRETARZA SZKOŁY

 

Wymagania związane ze stanowiskiem sekretarza szkoły, zakres wykonywanych zadań na stanowisku, oraz informacja o wymaganych dokumentach do złożenia oferty znajdują się tutaj.

Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane. W przypadku złożenia kopii dokumentów winny one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Wymienione dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko sekretarza w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie”.

Dokumenty powinny być złożone do 11 lutego 2021 r.  do godziny 14.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie lub przesłane pocztą (decyduje data wpływu dokumentów do szkoły).

Nie będą uwzględniane oferty złożone drogą elektroniczną.

Aplikacje niekompletne, niespełniające określonych w ogłoszeniu wymagań kwalifikacyjnych oraz złożone po terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.

Złożone dokumenty nie będą zwracane, oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Potęgowie.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Treść ogłoszenia

 

Potęgowo, dn. 1 lutego 2021 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie unieważnia postępowanie w sprawie naboru pracownika na stanowisko:

SEKRETARZA SZKOŁY

 

Potęgowo, dn. 29 stycznia 2021 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie ogłasza konkurs na stanowisko

SEKRETARZA SZKOŁY

 

Wymagania związane ze stanowiskiem sekretarza szkoły, zakres wykonywanych zadań na stanowisku, oraz informacja o wymaganych dokumentach do złożenia oferty znajdują się tutaj.

Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane. W przypadku złożenia kopii dokumentów winny one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Wymienione dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko sekretarza w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie”.

Dokumenty powinny być złożone do 8 lutego 2021 r.  do godziny 14.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie lub przesłane pocztą.

Nie będą uwzględniane oferty złożone drogą elektroniczną.

Aplikacje niekompletne, niespełniające określonych w ogłoszeniu wymagań kwalifikacyjnych oraz złożone po terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.

Złożone dokumenty nie będą zwracane, oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Potęgowie.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Treść ogłoszenia

 

Potęgowo, dn. 27 stycznia 2021 r.

Dodatkowe informacje