wosppodziekowania

31 stycznia br. razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy po raz 18 zagrał sztab nr 772  w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie. Podczas tegorocznego finału zbierano na „Laryngologię, otolaryngologię i diagnostykę głowy”. 

W tym roku zebrano łącznie 77.350,00 zł !!!!!

Dziś naszą szkołę odwiedziła  p. Joanna Basiak, dyrektor GCK i wręczyła wolontariuszom podziękowania i nagrody za udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

 • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - ROK SZKOLNY 2020/2021

   

  W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

  Język polski

  • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
  • Czas trwania: 120 minut.
  • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów(5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
   część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
   część 2: wypracowanie – 20 pkt.
  • Temat wypracowaniado wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
  • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowejspełniającej warunki tematu.

  Matematyka

  • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
  • Czas trwania: 100 minut.
   
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów(5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4(w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów(5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadańotwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

****************

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:

 • określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia;
 • zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

Do egzaminu nie przystępuje uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony:

 • uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły;
 • uczeń, który - ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny - nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym;
 • uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiadyprzedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.
  Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu będzie on miał wpisane słowo - odpowiednio - "zwolniony" lub "zwolniona" oraz maksymalny wynik, tj. "100%" (wynik procentowy) oraz "100" (wynik na skali centylowej).

DZIEŃ

PRZEDMIOT

CZAS TRWANIA EGZAMINU**

      25.05.2021 g.9.00

język polski

120 minut   

26.05.2021 g.9.00

matematyka

100 minut

27.05.2021 g.9.00

język obcy
wybrany przedmiot*

90 minut
90 minut

 

kobietybaczynskiego

Kobiety w życiu Baczyńskiego
 
         Przedstawiamy kolejną odsłonę realizowanego w naszej szkole ,,Projektu Baczyński’’ . ,,Kobiety w życiu Baczyńskiego’’ to wystawa poświęcona głównie matce i żonie poety pokolenia Kolumbów, które wywarły niemały wpływ na jego wrażliwość i sposób postrzegania świata w tak trudnym czasie, jakim były lata drugiej wojny światowej. Wiele wierszy poświęcił właśnie kobietom swojego życia – mamie i ukochanej Basi. Jego wielkimi miłościami były również poezja i ojczyzna, tej drugiej poświęcił najcenniejszy dar – swoje życie.
 
 
***
Matko, nie ma już dni, które nas rozdzielą,
choć upiór dnia stoi w oknie i czeka,
nie doścignie nas nikt na drodze dalszej od śmierci,
nie odnajdzie nas nikt, bo droga nasza za daleka.
 
Dwie miłości
Więc pokochałeś kruche, ciepłe ciało
które się w formach słowiczych ustało,
Jak mleko płynie w szklanym smukłym dzbanie,
skrzypiec ma smutek i roślin śpiewanie.(...)
 
I pokochałeś jeszcze ziemię grozy
z ognistym śladem wielkich kroków bożych,
ziemię, gdzie bracia popieleją z tobą,
gdzie śmierć i wielkość jak dwa gromy obok
stoją u skroni i skrzydłami biją
tym, co umarli, i tym, którzy żyją. (...)
 
Pioseneczka
Kto mi odda moje zapatrzenie
i mój cień, co za tobą odszedł?
Ach, te dni jak zwierzęta mrucząc,
jak rośliny są — coraz młodsze.
 
I niedługo już — tacy maleńcy,
na łupinie orzecha stojąc,
popłyniemy porom na opak
jak na przekór wodnym słojom.(...)
 
Wystawa została przygotowana przez p. Wiolettę Placha, p. Aldonę Zganiacz i p. Dorotę Weiwer.
 
 
 
 

Dodatkowe informacje