PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

 

1.        Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym szkoły oraz rodzicom uczniów naszej szkoły w czasie określonym harmonogramem pracy biblioteki.

2.        Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3.        Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie, którzy zostali uroczyście pasowani na czytelnika.

4.   W bibliotece należy zachować się spokojnie i cicho, mówiąc szeptem i nie przeszkadzać innym.

5.        W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

6.        Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.

7.        Do końca maja każdego roku szkolnego wszystkie książki, wypożyczone z biblioteki, powinny być zwrócone.

8.        W uzasadnionym przypadku bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.

 

WYPOŻYCZENIA KSIĄŻEK

 

1.     Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.

2.   Książki, wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim.

3.     Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na dwa tygodnie.

4.   Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.                           W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać,, przesunięcie" terminu zwrotu.

5.     Uczeń przygotowujący się do konkursów i olimpiad ma prawo do wypożyczania większej ilości książek jednorazowo.

 

POSZANOWANIE KSIĄŻEK

 

1.  Czytelnik szanuje i dba o wypożyczone książki.

2.           Czytelnik zobowiązany jest odkupić zgubioną lub zniszczoną książkę. Jeśli odkupienie książki jest niemożliwe, powinien oddać inną, wskazaną przez nauczyciela.

 

REGULAMIN CZYTELNI

 

1.  Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele oraz rodzice uczniów naszej szkoły, zapisani do biblioteki.

2.           Do czytelni należy wchodzić spokojnie, z czystymi rękami i bez jedzenia.

3.           W czytelni obowiązuje cisza.

4.           Korzystając z czytelni wpisuje do Księgi Obecności swoje imię, nazwisko i klasę.

5.           W czytelni można korzystać ze zbiorów wypożyczalni, czasopism i księgozbioru podręcznego.

6.           Czasopism nie można wynosić poza czytelnię.

7.           Czasopisma odkłada się na ustalone miejsce.

 

WSPÓŁPRACA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

1.       Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami poprzez: lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze i plastyczne, spotkania z czytelnikami.

2.           Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami i wychowawcami naszej szkoły poprzez realizację ścieżki międzyprzedmiotowej - czytelniczej i medialnej.

 

ZADANIA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

 

1.     Udostępnianie książek i innych źródeł informacji.

2.           Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

3.           Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianiei pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się.

4.           Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową  i społeczną.

 

                       

         Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 20.04.2005 roku

 

 

KORZYSTANIE Z BAZ DANYCH I INTERNETU

 

·        Wskazane jest wcześniejsze ustalenie terminu korzystania z pracowni
multimedialnej
·        Korzystanie z Internetu służy wyłącznie celom naukowym, badawczym  i dydaktycznym
·        Niedopuszczalne jest instalowanie programów własnych i dokonywanie zmian w konfiguracji oprogramowania
·        Zabrania się korzystania z własnych płyt CD i nośników
 
Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 23.02.2005 roku


1.                       Stanowiska komputerowe w bibliotece zostały zainstalowane do poszukiwań źródłowych za pomocą sieci Internet.

2.     Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich w celach edukacyjnych.

3.     Nie można wykorzystywać komputerów do prowadzenia prywatnych rozmów (np. chat) lub gier i zabaw.

4.     Można korzystać tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu i konfiguracji systemu.

5.     Zabronione jest korzystanie z komputerów celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania

6.     Można dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego u bibliotekarza.

7.     Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.

8.     Okrycia wierzchnie należy zostawiać w szatni.

9.     Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.

10.  W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.


Dodatkowe informacje