W związku ze złożonym przez Gminę Potęgowo wnioskiem o przyznanie grantu na zakup komputerów dla rodzin  byłych pracowników PPGR informuję, iż instytucja  organizująca konkurs zmieniła stanowisko odnośnie potrzeby dostarczania zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie krewnego w PPGR.  Z nowego stanowiska Instytucji wynika, iż jest niezbędnym potwierdzenie  poświadczenia w formie zaświadczenia  lub innego dokumentu wystawionego przez instytucje organów publicznych fakt zatrudnienia członka rodziny w PPGR. (Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR).
 
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do osób, które złożyły wnioski bez zaświadczeń  o pilne (maksymalnie do 03.12.2021r.) dostarczanie powyższych dokumentów do sekretariatu  Urzędu Gminy Potęgowo ze wskazaniem danych osoby wnioskującej. Niedostarczenie zaświadczenia będzie skutkowało brakiem możliwości weryfikacji przez Gminę Potęgowo potwierdzenia faktu zatrudnienia członka rodziny w PPGR, a tym samym koniecznością odrzucenia wniosku z powodu niespełnienia wymogów formalnych. Ponadto proszę wszystkie osoby, które złożyły wnioski o ponowną  analizę czy nie otrzymały dofinansowania na zakup sprzętu ze środków publicznych (np. dofinansowanie do zakupu komputerów dla rolników przez ARiMR). W takim przypadku osoba nie jest uprawniona do udziału w konkursie i powinna zgłosić do Urzędu Gminy Potęgowo ten fakt.
 

Dodatkowe informacje