Aktualności

Konkurs na stanowisko Inspektora ds. kadr i płac

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Marii Konopnickiej w Potęgowie

ogłasza konkurs na stanowisko

Inspektora ds. kadr i płac

 

Wymagania związane ze stanowiskiem inspektora ds. kadr i płac, wymagania dodatkowe (preferowane - podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów), zakres wykonywanych zadań na stanowisku, oraz informacja o wymaganych dokumentach do złożenia oferty znajdują się tutaj. Oświadczenia, które są wymagane w postępowaniu konkursowym, można złożyć na jednym druku, zamieszczonym tutaj.

Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane. W przypadku złożenia kopii dokumentów winny one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Potęgowie w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko Inspektora ds. kadr i płac w Szkole Podstawowej w Potęgowie” w terminie do 06.10.2017 r., do godz. 15.30.

Oferty, które wpłyną do sekretariatu placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Potęgowie. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Potęgowo, dn. 21 września 2017 r.

Rada Rodziców 2017/2018

Spotkanie Rady Rodziców odbędzie się,

dnia 19 września 2017 r. (wtorek), o godz. 17.00,

w sali konferencyjnej Szkoły Podstawowej w Potęgowie.

Samorząd Uczniowski

Do wtorku (19.09.2017), proszę o wybranie jednego ucznia

z każdej klasy IV-VII SP i II-III G do Samorządu Uczniowskiego.

 

"Wesele" Narodowe Czytanie

      Wzięliśmy udział w Narodowym Czytaniu "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Potęgowie.
Ten dramat narodowy, napisany ponad sto lat temu, do dzisiaj urzeka pięknem języka i patriotyzmem. Wiele cytatów z „Wesela”- „A to Polska właśnie!”, „Miałeś chłopie złoty róg”, „Trza być w butach na weselu” – weszło na trwałe do naszego języka. Na tym właśnie m.in. polega wielkość niektórych dzieł literackich.

Pierwsze zebranie z rodzicami w tym roku szkolnym.

Dnia 13 września 2017 roku o godz. 16.00,

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie
odbędą się zebrania z rodzicami.

Zebrania zostaną poprzedzone krótkim spotkaniem z dyrektorem szkoły.
Serdecznie zapraszamy.

Dodatkowe informacje