Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Marii Konopnickiej w Potęgowie

ogłasza ponownie konkurs na stanowisko

Inspektora ds. kadr i płac

Wymagania związane ze stanowiskiem inspektora ds. kadr i płac, zakres wykonywanych zadań na stanowisku, oraz informacja o wymaganych dokumentach do złożenia oferty znajdują się tutaj. Oświadczenia, które są wymagane w postępowaniu konkursowym, można złożyć na jednym druku, zamieszczonym tutaj.

Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane. W przypadku złożenia kopii dokumentów winny one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Potęgowie w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko Inspektora ds. kadr i płac w Szkole Podstawowej w Potęgowie” w terminie do 03.11.2017 r., do godz. 15.30.

Oferty, które wpłyną do sekretariatu placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Potęgowie. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Potęgowo, dn. 20 października 2017 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej informuje, iż konkurs na stanowisko inspektora ds. kadr i płac nie został rozstrzygnięty. W najbliższym czasie zostanie ponownie ogłoszony konkurs ma ww. stanowisko.

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Marii Konopnickiej w Potęgowie

ogłasza konkurs na stanowisko

Inspektora ds. kadr i płac

 

Wymagania związane ze stanowiskiem inspektora ds. kadr i płac, wymagania dodatkowe (preferowane - podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów), zakres wykonywanych zadań na stanowisku, oraz informacja o wymaganych dokumentach do złożenia oferty znajdują się tutaj. Oświadczenia, które są wymagane w postępowaniu konkursowym, można złożyć na jednym druku, zamieszczonym tutaj.

Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane. W przypadku złożenia kopii dokumentów winny one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Potęgowie w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko Inspektora ds. kadr i płac w Szkole Podstawowej w Potęgowie” w terminie do 06.10.2017 r., do godz. 15.30.

Oferty, które wpłyną do sekretariatu placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Potęgowie. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Potęgowo, dn. 21 września 2017 r.

Dodatkowe informacje