niepodlega

Konkurs

,, Sto wierszy na setną rocznicę odzyskania niepodległości’’

 WYMAGANIA KONKURSOWE:

 W konkursie literackim mogą wziąć udział uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie

 Przedsięwzięcie polega na napisaniu własnego utworu literackiego, czyli wiersza, którego tematyka będzie związana z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

 Teksty konkursowe muszą być pracami własnymi.

 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 wiersze.

 Wiersz konkursowy powinien zawierać minimum 8 wersów.

KRYTERIA OCENIANIA:

 Utwory będą oceniane przez Komisję.

 Kryteria oceny wierszy:

− twórczy charakter utworu,
− poprawność stylistyczna i językowa,
− walory literackie,
− zgodność z tematem,
− oryginalność i samodzielność,
− wartości artystyczne.

NAGRODY:

 Komisja konkursowa przyzna trzy nagrody główne oraz trzy wyróżnienia. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

 Autorzy najlepszych i wyróżnionych utworów otrzymają nagrody rzeczowe.

 Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziano pozytywne uwagi z zachowania oraz dyplomy .

TERMINY:

 Autorzy przynoszą swoje prace do nauczycieli polonistów lub wychowawców do 31 października.

 Ogłoszenie wyników Konkursu oraz prezentacja prac nastąpi w listopadzie.(Uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni oraz ich opiekunowie o dokładnym terminie wręczenia nagród zostaną zawiadomieni indywidualnie).

                                                                                                p. Anna Mikulska

Dodatkowe informacje